a couple with a tour guide pointing to the trees on top of a waterfall in the rainforest

Privacy Policy - Bahasa Malaysia

Pengenalan
Penyataan Privasi ini menetapkan cara Teluk Datai Resorts Sdn Bhd (atau dikenali sebagai 'The Datai Langkawi') dan/atau anak syarikatnya (secara kolektifnya dikenali sebagai "Datai", "kita", "kita punya" atau "kami") mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat tentang anda apabila anda berinteraksi di laman web kami (www.thedatai.com) dan aplikasi mudah alih (secara kolektifnya dikenali sebagai "Laman Web") atau melalui urusan atau transaksi anda dengan kami.

Penyataan Privasi ini menerangkan maklumat yang kami kumpulkan, cara ia digunakan, dan bila ia mungkin dikongsi dengan orang lain, bagaimana kami komited untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatannya, dan juga hak anda untuk mengakses dan mengemas kini maklumat peribadi anda.

Sila rujuk kepada Notis Privasi ini untuk memahami bagaimana kami mengendalikan maklumat peribadi yang dikumpul dari anda. Dengan maklumat peribadi yang anda berikan, anda telah bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang terkandung dalam Notis Privasi ini.

Apa Notis Privasi ini
Notis Privasi ini menerangkan:

 • Apakah jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan
 • Bagaimana kami mengumpul maklumat peribadi anda
 • Cara kami menggunakan maklumat peribadi anda
 • Apabila kami mendedahkan maklumat peribadi anda
 • Akses kepada, memadam dan pembetulan maklumat peribadi anda
 • Urusan dalam talian dengan kami

Sila ambil perhatian bahawa Notis Privasi ini tidak meliputi maklumat peribadi yang dikumpulkan atau dipegang oleh kami mengenai para pekerja dan hendaklah dibaca tertakluk kepada mana-mana peruntukan mengatasi di dalam undang-undang atau kontrak.

Persetujuan
Persetujuan anda terhadap terma-terma Penyataan Privasi ini akan diperoleh apabila anda membuat tempahan atau membeli produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami, mendaftar untuk komunikasi pemasaran atau berhubung dengan kami melalui Laman Web, atau jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan. Jika tidak, apabila anda secara sukarela mendedahkan maklumat peribadi anda kepada kami atau penggunaan Laman Web secara berterusan akan dianggap sebagai persetujuan anda kepada terma Penyataan Privasi ini.

Persetujuan anda untuk kami menggunakan maklumat peribadi anda akan diproses seperti yang dinyatakan dalam Penyataan Privasi ini melainkan dan sehingga anda memaklumkan kami sebaliknya. Selain daripada yang dinyatakan dalam Penyataan Privasi ini atau diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang berkenaan, kami tidak akan mendedahkan atau berkongsi maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak lain tanpa persetujuan anda.

Dengan memberikan kami maklumat peribadi mana-mana individu pihak ketiga, anda mewakili dan menjamin bahawa individu tersebut telah dimaklumkan dan bersetuju dengan terma dan syarat Penyataan Privasi ini, yang mungkin dipinda dari semasa ke semasa. Maklumat peribadi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun hanya boleh diberikan jika anda adalah ibu bapa atau penjaga yang sah.

Pentakrifan Maklumat Peribadi
Maklumat peribadi merujuk kepada sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan anda. Ini termasuk sebarang maklumat yang boleh digunakan untuk membezakan, mengenal pasti atau menghubungi anda dan ia mungkin termasuk maklumat peribadi sensitif yang berkaitan dengan kesihatan anda, pendapat politik, kepercayaan agama dan maklumat sensitif lain yang diperlukan untuk tujuan seperti yang dikenal pasti dalam Penyataan Privasi ini.

Pengumpulan Maklumat Peribadi
Kami mengumpul dan mengekalkan maklumat peribadi yang telah anda berikan dalam Laman Web kami atau berikan kepada kami dengan cara lain. Anda boleh memilih untuk tidak memberikan maklumat peribadi tertentu, tetapi anda mungkin tidak dapat menikmati semua ciri-ciri dalam Laman Web kami, atau produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami. Berikut adalah jenis-jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan:

 • Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi seperti nama, tarikh lahir, dokumen sokongan pengenalan (termasuk nombor kad pengenalan atau pasport), jantina, kewarganegaraan dan bangsa, bahasa pilihan;
 • Maklumat hubungan seperti alamat, nombor telefon, nombor faks dan alamat e-mel;
 • Maklumat pembayaran seperti maklumat kad kredit atau debit dan butiran akaun bank;
 • Maklumat transaksi seperti maklumat yang berkaitan dengan tempahan anda atau pembelian produk atau perkhidmatan kami, rakaman panggilan yang dibuat oleh anda ke meja bantuan kami berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami; dan
 • Maklumat teknikal seperti ID dan lokasi peranti elektronik yang anda gunakan semasa mengakses Laman Web kami, alamat IP, pilihan carian dan data geografi.

Bila dan bagaimana kami mengumpul Maklumat Peribadi anda?
Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi secara langsung daripada anda atau daripada wakil anda yang diberi kuasa (iaitu orang yang anda telah beri kuasa, orang yang telah dikenal pasti secara sah sebagai anda atau wakil anda yang diberi kuasa), daripada pihak ketiga (cth. ejen atau pembekal perkhidmatan) atau maklumat peribadi ahli keluarga anda dimana anda mendedahkan perkara yang sama bagi pihak mereka.

Maklumat boleh dikumpul apabila anda:

 • Gunakan mana-mana produk atau perkhidmatan kami, atau akses Laman Web kami;
 • Berkomunikasi dengan kami seperti melalui telefon (cth. panggilan mungkin dirakam untuk tujuan kualiti dan rujukan yang merangkumi penggunaan rakaman untuk latihan dalaman, pengesanan penipuan dan tujuan keselamatan), e-mel, secara bertulis atau melalui halaman perkhidmatan pelanggan kami seperti perkhidmatan pemesejan rasmi perniagaan dan platform media sosial;
 • Mendaftar, menyertai atau melanggan mana-mana surat berita pemasaran dan promosi, tinjauan, promosi dan kempen pemasaran kami seperti pertandingan, acara khas, program kesetiaan yang ditawarkan oleh kami; atau
 • Mulakan hubungan perniagaan dengan kami (cth. sebagai pembekal perkhidmatan/rakan kongsi perniagaan).

Selain daripada maklumat peribadi yang diperoleh daripada anda secara langsung (seperti yang diperincikan di atas), kami juga mungkin mendapatkan maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga seperti entiti gabungan kami, rakan kongsi perniagaan atau pembekal pihak ketiga yang lain (cth. apabila anda membuat tempahan dengan salah satu rakan kongsi perniagaan kami, kami mungkin menerima maklumat peribadi tertentu seperti nama anda, butiran hubungan dan tempahan untuk kami memproses tempahan anda dengan kami) atau sumber lain yang sah seperti yang dibenarkan oleh undang-undang. Contohnya, jika anda mengakses atau melog masuk ke Laman Web kami melalui media sosial atau platform pemesejan pihak ketiga, maklumat peribadi tertentu seperti nama pengguna, akaun e-mel anda dan maklumat lain yang tersedia dalam platform tersebut mungkin dikongsi dengan kami. Secara umum, keupayaan anda untuk memberikan maklumat sedemikian adalah melalui pihak ketiga yang berkaitan dan anda boleh menukar tetapan tersebut dalam tetapan akaun anda bagi pihak ketiga yang berkaitan.

Bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi anda
Kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi yang diterima daripada anda atau daripada pihak ketiga yang dikenal pasti dalam Penyataan Privasi ini, untuk tujuan berikut:

 • Diperlukan untuk memenuhi dan menyelesaikan transaksi anda dengan kami berhubung dengan produk dan perkhidmatan kami seperti memproses tempahan anda, pengesahan identiti, menghubungi anda tentang produk atau perkhidmatan yang diminta, menyediakan bil kad kredit anda untuk tempahan atau deposit awal, sokongan pelanggan, menjawab pertanyaan, aduan dan komunikasi-komunikasi lain;
 • Menghantar komunikasi pemasaran kepada anda seperti kemas kini, berita, acara dan promosi tentang produk dan perkhidmatan kami jika anda memilih untuk menerima komunikasi sedemikian;
 • Tujuan pembangunan perniagaan seperti analitik perniagaan untuk menghasilkan data, laporan dan statistik yang akan dirahsiakan atau diagregatkan dengan cara yang tidak mengenal pasti anda sebagai individu, jaminan kualiti, tinjauan pelanggan untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kami yang sedia ada dan akan datang;
 • Pematuhan terhadap keperluan undang-undang dan peraturan yang berkaitan;
 • Tujuan kewangan seperti pengesahan kad pembayaran, penilaian kelayakan kredit, perakaunan atau audit; dan
 • Penyelenggaraan dan penambahbaikan Laman Web seperti menyesuaikan pengalaman pengguna dengan kandungan dalam Laman Web kami untuk memaparkan produk dan perkhidmatan yang mungkin berkaitan dengan anda, latihan dalaman.

Perkongsian Maklumat Peribadi anda
Sehubungan dengan penggunaan Laman Web, produk dan perkhidmatan kami, kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda seperti berikut:

 • Pemenuhan transaksi dengan pembekal produk dan perkhidmatan pihak ketiga seperti pengendali pelancongan, pembekal pengangkutan dan penginapan, pembekal insurans dan aktiviti, dimana anda telah meminta atau melanggan produk atau perkhidmatan mereka;
 • Pengendali rangkaian pembayaran dan pembekal pengesahan kad kredit (cth. VISA, MasterCard);
 • Rakan kongsi perniagaan yang kami mungkin bersama-sama menawarkan produk dan perkhidmatan tertentu, atau produk atau perkhidmatan yang mungkin ditawarkan di Laman Web kami. Jika anda memilih untuk mengakses produk atau perkhidmatan pilihan ini, kami kadangkala akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan rakan kongsi tersebut. Contoh rakan kongsi perniagaan ialah (i) program kesetiaan pihak ketiga yang anda akan memperoleh mata, melalui tempahan, atau (ii) penyedia pelancongan atau aktiviti pihak ketiga yang kami berkongsi maklumat berkaitan dengan lawatan/aktiviti yang anda tempah melalui Laman Web kami;
 • Pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dipercayai yang menyediakan perkhidmatan pemprosesan data untuk kami. Pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami hanya akan memproses maklumat seperti yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi mereka, berdasarkan arahan kami dan mematuhi sebarang langkah keselamatan dan kerahsiaan lain yang sesuai. Mereka tidak dibenarkan berkongsi atau menggunakan maklumat untuk tujuan lain;
 • Kumpulan syarikat gabungan kami yang mempunyai akses kepada maklumat ini dengan kebenaran kami dan yang perlu mengetahui atau mempunyai akses kepada maklumat ini agar kami dapat: (i) memberikan anda produk dan perkhidmatan secara konsisten; (ii) audit dalaman atau penyiasatan; atau (iii) sebagaimana yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai;
 • Jika diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang, kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika kami mempunyai kepercayaan suci hati bahawa pendedahan itu adalah semunasabahnya diperlukan untuk kami: (i) mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan yang boleh dikuatkuasakan atau tuntutan undang-undang; (ii) melindungi kepentingan sah kami seperti untuk menguatkuasakan atau menggunakan terma dan syarat yang terpakai pada produk dan perkhidmatan kami, atau untuk mengesan, menyiasat, mencegah atau sebaliknya menangani sebarang penipuan, menyalahi undang-undang, keselamatan atau salah laku lain; atau (iii) melindungi daripada bahaya kepada hak, harta atau keselamatan Datai, pengguna kami, atau orang lain; dan
 • Penstrukturan semula korporat atau pelaksanaan seperti sebarang penjualan, pemindahan atau penyerahan hak perniagaan, aset atau liabiliti kami kepada pihak lain, atau peralihan produk dan perkhidmatan kami kepada pembekal perkhidmatan lain. Kami akan meminta persetujuan anda jika diperlukan oleh undang-undang yang terpakai.

Komunikasi Pemasaran
Anda boleh memilih cara anda menerima komunikasi pemasaran daripada kami. Semua komunikasi pemasaran yang kami hantar kepada anda akan memberi anda cara untuk menarik balik persetujuan jika anda tidak lagi berminat untuk menerima sebarang komunikasi pemasaran di masa hadapan. Jika anda tidak lagi mahu menerima komunikasi pemasaran, anda boleh menarik diri daripada menerima komunikasi pemasaran daripada kami pada bila-bila masa dengan menggunakan pautan "nyahlanggan" atau melalui pilihan mekanisma lain dalam komunikasi pemasaran atau saluran kami. Kami akan memenuhi permintaan anda dalam masa yang munasabah selepas menerimanya atau lebih awal jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan. Sila ambil perhatian bahawa jika anda berhenti melanggan komunikasi pemasaran, anda masih akan menerima mesej operasi dan perkhidmatan daripada kami mengenai tempahan anda dan jawapan kepada pertanyaan anda yang dibuat kepada kami, dan kami mungkin menyimpan butiran anda supaya kami tidak menghantar komunikasi pemasaran kepada anda pada masa hadapan.

Melindungi Maklumat Peribadi Anda
Kami mengekalkan langkah keselamatan fizikal dan elektronik yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada pendedahan, akses, pengubahan, kehilangan atau kemusnahan secara tidak sengaja atau yang menyalahi undang-undang. Kami akan menjamin penyimpanan maklumat peribadi anda dengan mematuhi langkah keselamatan minimum yang ditetapkan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010, peraturan dan piawaiannya, dengan cara berikut:

 • mendaftarkan mereka yang mempunyai akses kepada maklumat peribadi;
 • mengawal dan menghadkan akses berdasarkan keperluan;
 • mengekalkan rekod akses, perkongsian dan pemindahan maklumat peribadi yang betul;
 • memastikan pekerja kami terlibat dalam pengumpulan atau pemprosesan maklumat peribadi untuk melindungi kerahsiaan maklumat yang sama;
 • mewujudkan prosedur keselamatan fizikal;
 • memastikan pihak ketiga terikat dalam pemprosesan maklumat peribadi;
 • elakkan menggunakan peranti boleh ubah dan perkhidmatan pengkomputeran awan (cloud) untuk memindahkan atau menyimpan maklumat peribadi melainkan dengan kebenaran bertulis daripada pengurusan atasan kami; dan
 • menjalankan program kesedaran kepada semua pekerja tentang tanggungjawab untuk melindungi maklumat peribadi.

Tempoh Penyimpanan Maklumat Peribadi Anda
Setiap kali kami mengumpul atau memproses maklumat peribadi anda, kami hanya akan menyimpannya selama yang diperlukan untuk menyediakan Produk dan/atau Perkhidmatan kami, untuk melaksanakan hak undang-undang kami, untuk melindungi kepentingan kami atau orang lain, dan untuk mematuhi semua undang-undang atau peraturan yang berkaitan. Jika tiada justifikasi yang mencukupi untuk mengekalkan maklumat peribadi anda, maklumat peribadi tersebut akan dipadamkan, dilupuskan, disekat dan/atau dirahsiakan contohnya melalui pengagregatan dengan data lain supaya ia boleh digunakan dengan cara yang tidak boleh dikenal pasti untuk analisis statistik.

Hak Anda
Anda boleh mengemukakan permintaan untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat peribadi tertentu, atau membenarkan penggunaan dan pendedahannya, ini mungkin mengehadkan produk dan perkhidmatan yang kami boleh tawarkan kepada anda dan, pada keadaan tertentu, menyekat keupayaan kami untuk memenuhi transaksi anda dengan kami.

Anda boleh mengakses, atau meminta kami untuk mengubahsuai, mengemaskini atau memadam maklumat peribadi anda yang kami kumpulkan menurut Penyataan Privasi ini, dengan menghubungi kami di www.thedatai.com/contact/ dan jika perlu, membayar yuran yang berpatutan jika dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Sila ambil perhatian bahawa, dalam keadaan tertentu, kami mungkin tidak dapat membenarkan anda mengakses, mengubahsuai atau mengemaskini maklumat peribadi tertentu (cth. jika maklumat peribadi anda disambungkan dengan maklumat peribadi orang lain, atau atas sebab undang-undang), atau dikehendaki menyimpan beberapa maklumat peribadi anda selepas anda meminta pemadaman, untuk memenuhi kewajipan undang-undang atau kontrak kami.

Pengendalian “Cookies” Datai dalam talian
Kami menggunakan cookies untuk mengenal pasti maklumat pilihan anda, menjejaki tempahan dan pembelian anda serta memudahkan pentadbiran Laman Web kami. Cookies ialah fail kecil yang mengandungi maklumat yang dimuat turun ke peranti anda apabila anda melayari Laman Web kami serta membantu kelancaran navigasi laman web dengan menyesuaikan maklumat mengikut keperluan anda. Cookies itu sendiri tidak mengenal pasti pengguna individu, hanya komputer yang digunakan. Anda tidak diwajibkan untuk menerima cookies. Jika anda bimbang, anda boleh menukar tetapan di komputer atau peranti anda sama ada untuk menerima semua cookies, untuk memberitahu anda apabila cookies dikeluarkan, atau untuk tidak menerima cookies pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, penyahdayaan cookies oleh anda mungkin menyebabkan anda tidak akan dapat menggunakan kesemua fungsi yang ada dalam Laman Web kami.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga
Kami mungkin menyediakan pautan ke laman web atau platform lain (termasuk platform pemesejan sosial seperti WhatsApp, Facebook Messenger dan lain-lain) yang tidak dimiliki dan dikendalikan oleh kami ("Laman Web Pihak Ketiga") dalam Laman Web kami. Jika anda mengakses Laman Web Pihak Ketiga tersebut menggunakan pautan yang disediakan, pengendali Laman Web Pihak Ketiga ini boleh mengumpul maklumat peribadi anda. Untuk menentukan cara mereka berurusan dengan maklumat peribadi anda, anda harus membaca penyata privasi masing-masing kerana kami tidak bertanggungjawab ke atas Laman Web Pihak Ketiga yang lain atau amalan privasi mereka. Kami tidak memikul tanggungjawab atau liability dalam apa jua bentuk sekalipun untuk aktiviti yang dijalankan atau maklumat yang terkandung dalam Laman Web Pihak Ketiga.

Pemindahan Maklumat Peribadi anda ke luar Malaysia
Kami mungkin memindahkan dan menyimpan maklumat peribadi anda di luar Malaysia mengikut terma dan piawaian seperti yang dinyatakan dalam Penyataan Privasi ini. Jika maklumat peribadi anda dipindahkan kepada pihak ketiga lain seperti yang dinyatakan di atas di luar Malaysia, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan maklumat peribadi tersebut dipindahkan dengan selamat dan diproses mengikut undang-undang yang terpakai untuk mengekalkan privasi anda.

Kemaskini kepada Penyataan Privasi kami
Kami boleh menyemak dan mengemaskini Penyataan Privasi ini dari semasa ke semasa dan tanpa notis untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang, penggunaan baharu atau yang tidak dijangka, yang sebelum ini tidak didedahkan dalam Penyataan Privasi kami, perubahan dalam amalan privasi kami, atau kemajuan dalam teknologi. Sebarang semakan atau perubahan akan dinyatakan dalam Pernyataan Privasi ini dan oleh itu anda harus menyemak Penyataan Privasi kami secara berkala supaya anda mengetahui amalan privasi terkini kami.

Nota-nota Tambahan
Penyataan Privasi ini pada asalnya telah disediakan dalam Bahasa Inggeris. Terjemahan dalam Bahasa Malaysia disediakan untuk kemudahan anda. Sekiranya berlaku konflik antara versi Bahasa Inggeris dan versi terjemahan, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

Hubungi Kami
Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Penyataan Privasi ini, amalan privasi kami atau ingin melaksanakan mana-mana hak anda seperti yang dinyatakan di atas, sila hubungi pegawai privasi data kami melalui e-mel di www.thedatai.com/contact/ atau dengan menghantar surat berdaftar kepada alamat di bawah:

Teluk Datai Resorts Sdn Bhd
Jalan Teluk Datai
07000 Pulau Langkawi
Kedah Darul Aman, Malaysia