a couple with a tour guide pointing to the trees on top of a waterfall in the rainforest

Privacy Policy - Bahasa Malaysia

Notis Privasi ini menyatakan bagaimana The Datai (selepas ini dirujuk sebagai “The Datai” atau “kami”), akan mengendalikan maklumat peribadi mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) dan undang-undang Malaysia. Sila rujuk kepada Notis Privasi ini untuk memahami bagaimana kami mengendalikan maklumat peribadi yang dikumpul dari anda. Dengan maklumat peribadi yang anda berikan, anda telah bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan, akses, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang terkandung dalam Notis Privasi ini.   

Apa Notis Privasi ini

Notis Privasi ini menerangkan:

- Apakah jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan
- Bagaimana kami mengumpul maklumat peribadi anda
- Cara kami menggunakan maklumat peribadi anda
- Apabila kami mendedahkan maklumat peribadi anda
- Akses kepada, memadam dan pembetulan maklumat peribadi anda
- Urusan dalam talian dengan kami

Sila ambil perhatian bahawa Notis Privasi ini tidak meliputi maklumat peribadi yang dikumpulkan atau dipegang oleh kami mengenai para pekerja dan hendaklah dibaca tertakluk kepada mana-mana peruntukan mengatasi di dalam undang-undang atau kontrak.

Komitmen Kami Untuk Anda

Kami menghargai kepercayaan tetamu, pelanggan dan rakan-rakan perniagaan dan komited untuk melindungi maklumat peribadi anda dan memastikan bahawa maklumat peribadi anda hanya digunakan untuk tujuan yang dinyatakan disini.

Anda mempunyai pilihan sama ada untuk tidak memberikan maklumat peribadi anda atau membatalkan kebenaran anda kepada kami untuk memproses maklumat peribadi anda pada bila-bila masa. Namun demikian, sekiranya anda gagal untuk memberikan maklumat peribadi anda atau membatalkan kebenaran anda kepada kami untuk memproses maklumat peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memberi anda produk dan perkhidmatan kami secara efektif dan berterusan.

Penentuan Maklumat Peribadi

Maklumat peribadi merujuk kepada apa-apa maklumat, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda. Ini termasuk apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk membezakan, mengenal pasti atau menghubungi anda. Bagi maksud Notis Privasi ini, maklumat peribadi juga merangkumi maklumat peribadi yang sensitif, yang berkaitan dengan maklumat yang berhubungan dengan kesihatan anda, kepercayaan agama, dan lain-lain

Apa Jenis Daripada Maklumat Peribadi yang dikumpul

Dalam usaha untuk kami beroperasi dengan cara yang cekap dan berkesan dan menyediakan anda dengan perkhidmatan yang terbaik, kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada anda termasuk maklumat berhubungan tentang anda dan/atau orang lain yang mana anda membuat tempahan untuk atau perjalanan dengan (“Teman Perjalanan”), termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, pasport dan visa maklumat dan maklumat lain yang berkaitan, pengenalan diri, maklumat transaksi seperti butir-butir kad kredit, tempahan dan maklumat perjalanan, apa-apa maklumat yang diperlukan untuk memenuhi permintaan khas (contohnya, keadaan kesihatan yang memerlukan penginapan tertentu, pembelian barangan dan perkhidmatan), maklumat yang diperoleh pada kekunci kad dan sistem keselamatan yang lain, termasuklah rakaman imej anda di televisyen Litar Tertutup (CCTV) dan rakaman suara anda daripada panggilan yang dibuat kepada kami, maklumat yang anda berikan kami mengenai pilihan pemasaran anda atau dalam usaha anda mengambil bahagian dalam kaji selidik, pertandingan atau tawaran promosi, maklumat kontak dan lain-lain maklumat yang berkaitan denagn syarikat dan individu yang kami berkerja dengan (contoh, ejen pelancongan, perancang acara dan mesyuarat).

Di mana anda memberikan kami maklumat peribadi Teman Perjalanan anda, anda mengesahkan bahawa anda telah mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada Teman Perjalanan anda bagi menyediakan kami dengan maklumat peribadi mereka dan untuk melihat atau menukar maklumat mereka.

Terdapat dua kategori maklumat peribadi iaitu maklumat peribadi yang diberikan secara wajib dan maklumat peribadi yang diberikan secara sukarela. Maklumat peribadi yang diberikan secara wajib adalah untuk memastikan kami dapat menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami. Tanpa maklumat peribadi anda yang diberikan secara wajib, kami tidak dapat menyediakan produk dan perkhidmatan kami kepada anda. Maklumat peribadi yang diberikan secara sukarela adalah maklumat bukan maklumat peribadi yang wajib diberikan untuk kami menyediakan produk dan perkhidmattan kepada anda. Jika anda tidak memberikan kami maklumat peribadi sukarela, kami masih lagi boleh menyediakan produk dan perkhidmatan kami kepada anda. Maklumat peribadi sama ada wajib atau sukarela berbeza untuk setiap produk dan perkhidmatan dan ianya akan dinyatakan di dalam borang permohonan.

Bagaimana Kami Mengumpul Maklumat Peribadi Anda?

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi secara langsung daripada anda apabila anda:

 • membuat tempahan
 • mengisi kad pendaftaran kami semasa tempahan check-in/telephone/e-mel/web
 • mendaftar untuk program kesetiaan kami
 • melanggan salah satu penerbitan kami (contohnya, surat berita dan risalah)
 • mengisi borang pertanyaan dan maklum balas
 • mengisi mana-mana borang soal selidik kajian tetamu kami
 • membuat pembayaran untuk barangan dan/atau perkhidmatan
 • membuat aduan dengan kami

Selain daripada maklumat peribadi yang diperolehi daripada anda secara langsung (seperti yang ditetapkan di atas), kami juga boleh mendapatkan maklumat peribadi anda daripada pihak ketiga, sebagai contoh dari syarikat penerbangan, agensi-agensi pelancongan dan dari sumber-sumber lain seperti yang berkenaan dimana anda telah memberikan persetujuan untuk mendedahkan maklumat peribadi yang berkaitan dengan anda. Kami juga menggunakan televisyen litar tertutup (CCTV) untuk merakam rakaman di premis kami.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada anda atau daripada kategori pihak ketiga yang dinyatakan di atas yang akan digunakan untuk satu atau lebih daripada tujuan berikut:

 • untuk memproses dan mengesahkan tempahan hotel anda
 • untuk menyediakan dan mengenakan bayaran untuk penginapan hotel dan barangan dan perkhidmatan lain yang anda beli
 • untuk tujuan pengenalan dan pengesahan
 • untuk tujuan operasi dan pentadbiran
 • untuk memberikan sokongan dan perkhidmatan pelanggan
 • memenuhi obligasi kontrak kepada anda, sesiapa sahaja yang terlibat dalam proses membuat perkiraan anda perjalanan (contohnya, agen pelancongan, penganjur perjalanan kumpulan atau majikan anda) dan vendor (contohnya, syarikat kad kredit, pengendali syarikat penerbangan dan program kesetiaan yang lain)
 • mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan berkanun
 • untuk menjalankan aktiviti pemasaran (contohnya, penyelidikan pasaran)
 • untuk menghantar maklumat mengenai produk dan perkhidmatan, tawaran promosi istimewa, surat berita; dan / atau borang kaji selidik pelanggan dan soal selidik

Rakaman CTV, khususnya, juga boleh digunakan bagi maksud yang berikut:

 • untuk tujuan jaminan kualiti
 • untuk mengadakan peruntukan bagi keselamatan dan keselamatan kakitangan, tetamu dan pelawat lain
 • mengesan dan menghalang penggunaan yang mencurigakan, tidak sesuai atau yang tidak dibenarkan di kemudahan kami
 • mengesan dan menghalang tingkah laku jenayah
 • menjalankan siasatan kejadian
 • Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

Untuk menyediakan anda dengan produk, perkhidmatan , pengurusan dan/atau operasi, kami perlu mendedahkan maklumat mengenai anda kepada pihak ketiga seperti berikut:

syarikat dan/atau organisasi yang bertindak sebagai ejen, kontraktor, pembekal perkhidmatan kami dan/atau penasihat profesional
syarikat dan/atau organisasi yang membantu kami dalam proses dan/atau sebaliknya memenuhi transaksi yang anda minta
rakan perniagaan kami dan pihak-pihak lain yang secara langsung berkait dengan tujuan mengumpul maklumat peribadi anda
pihak-pihak lain yang telah diberi kebenaran dan perstetujuan dari anda
tertakluk pada setiap masa pada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan/atau obligasi) terpakai bagi The Datai.

Pemasaran Langsung

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberikan anda maklumat mengenai perkhidmatan dan/atau produk pihak ketiga kami, yang mungkin menarik atau memberi manfaat kepada anda, kecuali jika selainnya diminta oleh anda.

Dalam keadaan tertentu, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda yang berkaitan dengan peniaga pilihan dan rakan kongsi strategik di mana persetujuan anda telah diperolehi dan tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan/atau obligasi) berkenaan dengan kami. Kami mengambil langkah yang munasabah memastikan bahawa perjanjian kami dengan perkhidmatan yang disediakan termasuklah privasi sesuai dan obligasi kerahsiaan.

Jika anda tidak mahu maklumat peribadi anda akan digunakan untuk tujuan pemasaran atau anda menukar fikiran anda berhubung dengan keputusan yang dibuat sebelum ini, sila hubungi kami di alamat yang disediakan pada akhir Notis Privasi ini. Kami akan mematuhi arahan bertulis terkini daripada anda kepada kami.

Apa Jika Maklumat Peribadi Disediakan Oleh Anda Adakah yang tidak lengkap?

Di tempat yang ditunjukkan (misalnya dalam borang pendaftaran), ia adalah wajib untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk perkhidmatan dan/atau produk kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan maklumat peribadi anda, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau menyediakan anda dengan perkhidmatan atau produk kami.

Hak Anda untuk mengakses, memadam dan membetulkan Maklumat Peribadi Anda

Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami.

Di mana anda ingin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda dalam simpanan kami, atau di mana anda berpendapat bahawa maklumat peribadi yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau jika berkaitan, bukan yang terkini, anda boleh membuat permintaan kepada kami secara bertulis kepada kami dengan menghubungi IT Manager di The Datai Langkawi, Jalan Teluk Datai, 07000 Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman, Malaysia (no telefon +604 9500 500; no faks +604 9500 600) atau email kami di pdpa@dataihotels.com.

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda dalam masa 21 hari dari tarikh penerimaan yang lengkap permohonan bertulis dari anda. Kami akan mengenakan fee bagi memproses permintaan anda. Bagi setiap perminataan untuk mendapat akses data peribadi anda fee RM2.00 akan dikenakan and bagi permintaan untuk akses data peribadi bersertakan salinan, fee yang dikenatak adalah RM10.00. seperti yang dimaklumkan diatas, setiap permohonan hendaklah dibuat secara bertulis. Apabila hendak membuat permohonan, sila sertakan bersama nama penuh, alamat dan no telifon supaya kami dapat menentukan identiti anda dan kemukakan permintaan anda dengan jelas dan nyatakan dimana data pribadi anda diambil.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin terpaksa menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, sebagai contoh apabila kami tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta adalah yang bersifat komersial sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama . Walau bagaimanapun, kami akan memberitahu anda daripada sebab-sebab tidak dapat akur dengan permintaan anda.

Maklumat yang Kami Kumpulkan Apabila Anda Lawati Kami Online

Jika anda memilih untuk mendapatkan maklumat atau menjalankan perniagaan dengan kami dalam talian dengan melawat www.thedatai.com anda mungkin ingin tahu yang berikut:

Laman Web The Datai

Apabila anda melawat laman web kami, kami mengumpul maklumat log internet dan butir-butir corak tingkah laku pengunjung untuk menentukan bilangan pelawat ke pelbagai bahagian laman web ini. Maklumat-maklumat ini tidak dikaitkan dengan anda sebagai pengguna individu.Kami menggunakan maklumat tersebut untuk menilai dan meningkatkan ciri-ciri, pengalaman tetamu dan fungsi laman web kami.

Cookies

Kami mengumpul maklumat mengenai penggunaan laman web kami dari cookies. Cookies adalah paket maklumat yang disimpan dalam komputer anda yang membantu navigasi laman web anda dengan menyesuaikan maklumat laman web disesuaikan dengan keperluan anda. Cookies dalam diri mereka sendiri tidak mengenal pasti pengguna individu, tetapi hanyalah komputer yang digunakan. Anda tidak diwajibkan untuk menerima cookies. Jika anda bimbang, anda boleh menetapkan komputer anda sama ada untuk menerima semua cookie, untuk memaklumkan anda apabila cookie dikeluarkan, atau tidak menerima cookies pada sebarang masa. Walau bagaimanapun, penolakan cookies boleh menjejaskan penggunaan laman web ini kerana kami tidak akan dapat untuk memperibadikan aspek penggunaan laman web ini.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Adalah dimaklumkan bahawa Privasi ini Notice hanya semata-mata untuk laman web kami dan tidak terpakai kepada mana-mana laman web pihak ketiga, anda boleh mengakses dari Laman Web kami. Untuk menentukan bagaimana laman-laman web pihak ketiga (contohnya Twitter, Facebook, YouTube) berurusan dengan Maklumat Peribadi anda, anda perlu memastikan bahawa anda membaca dasar privasi masing-masing.

Maklumat Terbaru Untuk Notis Privasi kami

Kami boleh meminda Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Sila semak laman web kami secara berterusan untuk maklumat mengenai amalan yang paling terkini dari kami.

Butiran Hubungi kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, masalah atau aduan berkaitan dengan Notis Privasi ini, sila hubungi kami pada waktu pejabat (antara 9:00-6:00 – Isnin hingga Jumaat) di pusat perhubungan berikut:

Jawatan: IT Manager
Telefon: +604 9500 500
Fax No: +60 4 9500 600
E-mel: pdpa@dataihotels.com
Alamat: The Datai Langkawi, Jalan Teluk Datai, 07000 Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman, Malaysia

Konflik

Dalam keadaan berlakunya sebarang konflik antara Notis Perlindungan Data Peribadi ini dalam Bahasa Inggeris dengan Notis Perlindungan Data Peribadi ini dalam Bahasa Malaysia, terma-terma Notis dalam Bahasa Inggeris akan diguna pakai.